วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ชมรม อสม. อำเภอบางปะกงเต้นแอโรบิค

ชมรม อสม. อำเภอบางปะกง เต้นแอโรบิค เปิดงาน โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการ        ปั่นจักรยาน  “ชายทะเล   สู่ชายแดน”  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ   สยาม-มกุฎราชกุมาร  และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสทรงพระชนมพรรษา ๕ รอบ (๖๐ พรรษา)  ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศาลาจัตุรมุข จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555บูธนิทรรศการของ คุณนงลักษณ์  หลงเจริญ อสม.ดีเด่นระดับเขต สาขาสุขภาพจิตในชุมชน

บูธนิทรรศการของ คุณสำรวย  ศรีเกษม อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ


  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดฉะเชิงเทราจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 ณ ศาลาจัตรุมุข อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับชมรม อสม. จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 ณ ศาลาจัตุรมุข จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประชุมประจำเดือน อสม. ครั้งที่ ๔


ประชุมสัญจรประจำเดือนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม  ๒๕๕๔     ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังเย็น 
อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การประกวดอสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ งานสุขภาพภาคประชาชนดำเนินการจัดประกวด อสม. ดีเด่น 11 สาขา  ระดับจังหวัด ประจำปี 2554  เมื่อวันที่ 2 ธันาคม 2553  ณ   โรงแรมแกรนด์รอยัล   พลาซ่า